Retro Parole, Poesia italiana dal 1982 al 2009 – Giuseppe Amoroso, Ed. Prova d’autore, 2011

Home » Senza categoria » Retro Parole, Poesia italiana dal 1982 al 2009 – Giuseppe Amoroso, Ed. Prova d’autore, 2011